2555-06-21

ประวัติส่วนตัว

นาม...นายบัญชา  สาระวัน 
เพื่อนเรียก...(ตั๊ก)
ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขา เอกการประถมศึกษา คบ.2 หมู่ 2
รหัสนักศึกษาิ  544188061
ถิ่นฐาน...คนอุบลราชธานี